Startpagina

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Wanneer u onze website bezoekt wordt u geacht kennis te hebben genomen van onze privacy verklaring en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling

Uw gegevens gebruiken wij voor het aanbieden van offertes, ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om goederen of diensten bij u af te leveren, om te bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, om aan u te kunnen factureren en om uw betaling af te handelen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Wijzigingen

U bent gerechtigd de gegevens die wij over u verzameld hebben desgewenst in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoneelsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
De tekst van de ze privacy verklaring kan worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daarom vragen.